چارت آمار.png • اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوطه

 •  جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مجموعه شهرداری، مناطق و سازمان‌های وابسته

 • ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی یکپارچه از آمارهای موضوعی

 • پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارش های عملکردی تحلیلی

 • تنظیم و ارائه گزارش‌های آماری از عملکرد واحدهای مختلف شهرداری به مسئولین

 • تهیه گزارشات دوره ای حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی و... درباره هریک از موضوعات مورد بررسی

 • تهیه گزارشات آماری در قالب ماهنامه، فصلنامه و سالنامه

 • ایجاد و به روزرساني پورتال خدمات شهروندي و بانك اطلاعات شهري

 • ایجاد و بروزرسانی سیستمها و بانکهای اطلاعاتی جغرافیایی مورد نیاز مجموعه شهرداری

 • همکاری در نیازسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز همکاران در حوزه مربوطه

 • پیشنهاد و همکاری در تدوین و بروزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخص‌های مرتبط با آن فرآیندها

 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب  وظایف


image-(1).jpg


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0