معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: مهندس نعیم پناه

مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق قضائی

راه های ارتباطی :

                         

 

 

1656470803053.jpg

 

سمت

زمان همکاری/ خدمت

نام سازمان

مسئول امور حقوقی

80/1/1-78/9/22

شهرداری ایرانشهر

کارشناس حقوقی

86/7/2-80/1/1

شهرداری ایرانشهر

سرپرست شهرداری ایرانشهر

86/7/2-86/2/9

شهرداری ایرانشهر

شهردار ایرانشهر

92/6/13-86/7/2

شهرداری ایرانشهر

مسئول امور حقوقی

93/1/1-92/6/13

شهرداری ایرانشهر

مدیریت حقوقی

98/7/7-96/10/13

شهرداری زاهدان

کارشناس حقوقی

1400/2/1-99/1/1

شهرداری زاهدان

مدیر منطقه 2 

 

شهرداری زاهدان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری زاهدان

 

شهرداری زاهدان

 


 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعلملها ، بخشنامه ها وضوابط مربوطه
 • تدوین و نظارت بر برنامه ها وسیاستهای کلان شهرداری در جهت توسعه در قالب دوره های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت
 • نظارت مستمر بر تهیه، تصویب واجرای کلیه امور مرتبط با بودجه سالیانه شهرداری از قبیل تدوین ، متمم و اصلاح بودجه تطبیق آن با برنامه های مصوب وسیاستهای شهرداری
 • برنامه ریزی جهت برون سپاری فعالیت های شهرداری
 • برنامه ریزی و اقدام در جهت ایجاد پویایی سازمانی در شهرداری
 • بررسی استقرار نظامها و سبکهای نوین مدیریتی در راستای افزایش کارایی وبهبود  روش ها
 • نظارت ، بررسی و بهبود مستمر کلیه فرآیندهای مجموعه شهرداری
 • سیاست گذاری ، توسعه ونظارت بر بهره گیری از سیستمهای مکانیزه وفناوریهای اطلاعات و ارتباطات
 • طراحی ، بازنگری واصلاح ساختار سازمانی ، حدود اختیارات ، وظایف ، مسئولیتهاوروابط کاری میان واحدها وکارکنان مجموعه شهرداری
 • شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری وبرنامه ریزی و نظارت براجرای آنها در قالب برنامه های آموزشی
 • نظارت بر تدوین عناوین وبرنامه های پژوهشی وایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه های شهری و شهرداری
 • نظارت بر ایجاد ارتباط وهمکاری سازنده با مراکز و موسسات پژوهشی
 • برنامه ریزی ونظارت بر امور مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با شهرداری
 • نظارت بر اجرای دقیق کلیه قوانین ، آئین نامه ها ودستورالعمل های استخدامی از جمله قانون استخدامی شهرداری ها ، قانون کار وتامین اجتماعی ، نظایرآنها
 • برنامه ریزی ،توسعه، تامین وتجهیز نیروی انسانی براساس برنامه های توسعه شهرداری
 • نظارت بر اجرای کلیه مقررات بیمه وبازنشستگی وطرح ها رفاهی کارکنان
 • تخصیص ، ابلاغ و کنترل اعتبارات جاری و عمرانی با توجه به بودجه مصوب شهرداری
 • نظارت و کنترل کلیه واحدهای شهرداری براساس برنامه های تنظیم شده و بودجه ابلاغی وشناسایی نقاط ضعف وقوت مجموعه ها وبرنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص پستهای سازمانی به منظور جذب نیروی انسانی
 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته مربوطه از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی در اساسنامه
 • انجام سایرامور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0