EN/ FA   |   شنبه, 16 اسفند 1399
مشخصات عمومی
پروژه پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی
60
مناقصه
شهرداری زاهدان
مرحله تحويل اسناد

پروژه پیاده روسازی و احداث کانال هدایت آبهای سطحی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی 

محل اجرا: از میدان امام حسین (ع9 تا مسجد توحیدیه 

مدت انجام پروژه:12 ماه شمسی 

قوانین
1399/12/04
1399/12/11
1399/12/11
1399/12/11
1410/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.4.0
V5.7.4.0