فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1402/01/01
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1323257620
   نظر دهی شهردار :
  
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0